10 YEARS STRUCTURE & FITTINGS WARRANTY

การรับประกันสินค้า
รับประกันโครงสร้างและอุปกรณ์ 1 ปี

สินค้าได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตแล้วทุกชิ้น ตามมาตรฐานสูงสุด เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพโครงสร้างหลักของตู้ ครอบคลุมถึงวัสดุ และข้อบกพร่องจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกัน

การขอรับสิทธิ์ประกันสินค้า

กรุณานำใบรับประกันสินค้าแสดงก่อนรับสิทธิ์ เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันสินค้านี้หากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้ามาแสดงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ประกันสินค้า

เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน

คลิก ดูรายละเอียด
รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

 • บานพับ
 • รางลิ้นชัก
 • รางสไลด์
 • พื้นเตียง
 • โครงเตียง
 • คานรับน้ำหนัก

เฟอร์นิเจอร์สำหรับออฟฟิศ โต๊ะทำงาน ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

คลิก ดูรายละเอียด
รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

 • บานพับ
 • รางลิ้นชัก
 • รางสไลด์
 • ท๊อปหิน

เฟอร์นิเจอร์ชุดโซฟา

คลิก ดูรายละเอียด
รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

 • บานพับ
 • รางลิ้นชัก
 • รางสไลด์
 • ล้อเลื่อน

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่น ฟองน้ำยุบตัว, หนังแท้ยืดตัวจากการใช้งานปกติ หรือความเสียหายของวัสดุหุ้มโซฟา เช่น รอยขีดข่วน, คราบสกปรก, รอยเปื้อน, ขาด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, ความเปียกชื้น, และความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท

เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว

คลิก ดูรายละเอียด
รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

 • บานพับ
 • รางลิ้นชัก
 • รางสไลด์

Term and condition

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันนีครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต (ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด)

นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้น เกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วน ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้าสั่งตัดสั่งผลิตนอกเหนือจากแบบที่ตกลง

หากทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน

หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • การรับประกันนี่ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
 • สินค้าที่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ตั้งสำนักงาน

21/4 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เบอร์โทร

096 294 6365

อีเมล

info@baansook.com